informace

rok 2023:

Pozvání na Shromáždění představitelů SDH 25.březen 2023. více zde:

Pozvání na SP SDH pro Zasloužilé hasiče více zde:

rok 2022:

Pozvání na Shromáždění představitelů SDH okresu Karviná 12.3.2022 více zde:
Plná moc více zde:

rok 2021:

Shromáždění představitelů SDH a školení starostů a jednatelů 2021.

V době coronavirové krize se konečně po sedmi měsících podařilo uspořádat shromáždění představitelů SDH. Dne 9.10.2021 se do Penzionu v Zátiší v Komorní Lhotce sjelo na 27 představitelů, kteří zastupovali jednotlivé sbory. Pozvání krom členů VV OSH a členů OKRR přijali ředitel HZS ÚO Karviná plk. Ing. Pieter Ivo a přátelé z Polské republiky pod vedením prezesa ZO Powiatu Slazskiego Piotra Mikolajczyka. Předmětem tohoto dvouhodinového jednání byla zpráva o činnosti OSH Karviná od posledního SD konaného v Horní Suché, zprávy všech odborných rad, včetně zprávy ZH a OKRR, následované vyhodnocením akce Daruj krev za léta 2020 a 2021, předání finančních odměn pro nejlepší tři družstva kategorie mužů a žen v okresním kole konaného v květnu letošního roku a dále vyhodnocení okresního kola mladých hasičů včetně dorostenců. Na řadu přišla vyznamenání pro některé členy, kterými bylo udělení Titulu Významný hasič KSH MSK, který byl předán Václavu Helisovi, medaile ZMZ obdržel náměstek OSH Karviná p. Gryč Vítězslav, kříž Záslužného hasičstva p. Sosna Zdeněk a stužku za věrnost 20 let obdržel Piotr Mikolajczyk. Za Zásluhu o výchovu byla udělena medaile Ing. Marcelu Dalovi. Na závěr jednání pak vystoupili pozvaní hosté a bylo jednohlasně schváleno usnesení na období do dalšího SP SDH, které se pokud to situace dovolí bude konat dne 12.3.2022 v Kulturním domě v Petrovicích. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za jejich vzorné vystupování. Škoda jen, že někteří zástupci z SDH neměli potřebu se ani omluvit. Současně s tímto SP se konalo ve vedlejším sále školení jednatelů, kterému byla přítomna lektorka a ředitelka HVP. a.s. Kateřina Neuwirtová, jejímž úkolem bylo vysvětlit všechny druhy nového pojištění pro hasiče. Po obědě pak se obě skupiny spojily a bylo zahájeno školení starostů a jednatelů. Jako první vystoupil velitel stanice Český Těšín npor. Ing. Haas Pavel, který nám všem osvětil platnou legislativu v oblasti SDH a zákon o PO, činnosti výjezdových jednotek. Jako další se slova ujal Václav Helis, který hovořil o přípravách a povinnostech při konání VH ve sborech a okrscích.  Po jeho bloku se ke slovu dostala Mgr. Jana Urbancová, vedoucí OORM, která hovořila o vyplňování formuláře RL MH a odpovídala na dotazy přítomných. Vzhledem k časové tísni jako poslední přišla na řadu centrální evidence SDH, kterou školil starosta našeho OSH Karviná Tomáš Stefan. Myslím si, že školení splnilo svůj účel, i když jsme museli měnit program školení z důvodu neúčasti některých lektorů z důvodů nemoci, ale i přesto si myslím, že školení splnilo naše očekávání. Škoda jen, že opět jako v letech předešlých se školení neúčastnilo několik sborů, právě těch, které mají v této oblasti značné nedostatky. Ti, kteří zůstali na školení do druhého dne, využili zbývající čas k tomu, abychom si některé věci, které nás trápí a s kterými potřebují pomoci, vysvětlili. Děkuji ještě jednou všem zúčastněným za vzorný přístup k tomuto školení.

 

   Tomáš Stefan

starosta OSH Karviná

Několik fotografii najdete ve fotogalerii více zde:

rok 2019:

Shromáždění představitelů SDH okresu Karviná v Chotěbuzi.

Druhou listopadovou sobotu se sjelo do kulturního domu v Chotěbuzi na 70 členů našeho okresu,  aby si naposledy vyslechli zprávy o činnosti našeho sdružení včetně zpráv  odborných rad, okresní kontrolní rady a zasloužilých hasičů za období od minulého SP konaného v Karviné Hranicích. Na jednání nechyběli ani  naši hosté z Polské republiky pod vedením starosty powiatu Piotra Mikolajczyka, místostarosta obce Chotěbuz Ing. Klimek, ředitel HZS ÚO Karviná Ing. Pieter a ředitel představenstva centra bezpečné jízdy Libros Ing. Frič.  Po úvodní zprávě starosty došlo poděkování všem starostům sborů za práci, kterou v minulém volebním období odvedli a předány jim byly malé upomínkové předměty. V dalším bodě byly formou prezentace představeny nové informace ohledně vedení volebních valných hromad,  které nás v nadcházejícím období čekají. Podána byla informace se SS v Přibyslavi  a předložen byl návrh na pořízení praporu pro OSH Karviná, který byl představiteli schválen a bude představen a požehnán na SD v březnu příštího roku.  Slovo také dostal ředitel představenstva bezpečné jízdy Ing. Frič, který na prezentaci ukázal, výcvik členů výjezdových jednotek a doporučil, aby co nejvíce řidičů výjezdových jednotek tento výcvik absolvovalo. V diskuzi pak vystoupili někteří přítomní hosté, kteří po hřejivých slovech mimo jiné popřáli mnoho úspěchů do další naší práce. Za to, že v sále kulturního domu panovalo  příjemné prostředí a všichni zúčastnění se cítili dobře, mohou členové okrsku Český Těšín, kterému bych rád za vše poděkoval. Na závěr jednání se starosta OSH s přítomnými rozloučil a popřál vše nejlepší do Nového roku

Zpráva OORP na SP SDH dne 9. 11. 2019 v Chotěbuzi více zde:

Pozvání na Shromáždění představitelů SDH okresu Karviná 9.11.2019 v Chotěbuzi více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2018
Pozvání na Shromáždění představitelů SDH okresu Karviná 24.11.2018 více zde:

S pomalu blížícím se koncem roku, jako každoročně, hodnotilo Okresní sdružení Karviná svou činnost od minulého shromáždění dne 24.11.2018. To letošní se konalo v krásně připraveném Hasičském domě v Karviné Hranicích, kde se sjeli starostové všech SDH, ZH, členové OKRR a nechyběli ani hosté: Ing. Ivo Pieter, ředitel HZS ÚO Karviná, zást.ved.aktivu ZH Jindřich Galendziok, ved.krajského aktivu ZH Václav Helis, nám. primátora v  Karviné Mgr. Andrzej Bizoň a naši přátelé z Polska Piotr Mikolajczyk a Jurek Szkatula  s delegací. Na úvod jednání zazněla hymna České republiky k 100.výročí založení Československa a pak řídící jednání nám. starosty OSH Petr  Durčák přivítal  všechny přítomné. Po volbě všech pracovních komisí a schválení programu, byla hodnocena činnost OSH starostou Tomášem Stefanem a dále navazovaly zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad včetně OKRR. Předložen a schválen byl rozpočet na příští rok a po krátké přestávce následoval slavnostní akt a to vyhodnocení Akce daruj krev s dobrovolnými hasiči, akce o nejlepší sbor SDH a z rukou starosty OSH předání vyznamenání k 100 výročí Československa. Mezi oceněnými byli všichni členové VV OSH, ved.okresního a krajského aktivu ZH, ředitel HZS a přátelé z Polska. V diskuzi se vyjádřili všichni hosté včetně hodnocení nám.starosty OSH Milana Mencnera,který přednesl zprávu o mezinárodní spolupráci z polskými hasiči. Na závěr  bylo schváleno usnesení a  jednání ukončil starosta OSH Karviná s přáním všeho nejlepšího do Nového roku. Chtěl bych ještě jednou touto cestou poděkovat členům SDH Karviná Hranice pod vedením starosty Zdeňka Witosze za přípravu prostor hasičského domu, pracovníkům v kuchyni, kteří pro nás připravili velice chutné občerstvení zakončené polední obědem. V příštím roce nás čeká poslední SP, které se uskuteční v kulturním domě v Chotěbuzi, a tak, jak jsem zmiňoval ve své zprávě, nezapomeňte, že se pomalu blíží konec volebního období a již nyní můžete začít přemýšlet nad vhodnými kandidáty do různých funkcí ve sborech a ve vyšších orgánech. Poslední jednání VV OSH se koná ještě letos a to dne 14.12.2018, kdy již určitě budeme znát jméno nového starosty našeho SH ČMS. 

Děkuji Tomáš Stefan

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2017

Shromáždění představitelů SDH Karviná Hranice 2017:

 

Pozvání na SP SDH 25.11.2017.doc

 

Dne 25. listopadu 2017 se jako každoročně konalo Shromáždění představitelů okresu Karviná v prostorách HZ v Karviné Hranicích. Zde se sjelo na 32 představitelů z jednotlivých SDH, devět ZH okresu a členové OKRR. Mezi hosty nechyběl ředitel HZS ÚO Karviná plk. Ing. Ivo Pieter, vedoucí krajského aktivu ZH Václav Helis a delegace z Polska pod vedením Piotra Mikolajczyka. Po volbě pracovních komisí a přečtení zprávy o činnosti za uplynulé období starostou OSH Tomášem Stefanem, zprávami vedoucích OOR, zprávy OKRR a ZH, proběhla volba nového náměstka okresního sdružení na místo odstupujícího P. Molina, ze dvou kandidátů, a to Vítězslava Gryče a Rostislava Krhovjaka. V tajné volbě nejvíce hlasů celkem 19, obdržel prvně jmenovaný, druhý kandidát obdržel hlasů 12. Poté následovala slavnostní chvíle a to předání fin. odměn nejlepším sborům v okrsku za rok 2016, dále předání fin. odměn SDH za největší počet dárců (Rychvald) a největší počet prvodárců ( Dolní Lutyně Nerad) a dary pro naše prvodárce. Z rukou starosty byly předány medaile Za příkladnou práci, které  obdrželi David Staněk a Karolina Witoszová společně s ČU okresu a finanční poukázka, za vzornou reprezentaci našeho okresu v PS. Za zmínku stojí zlatá medaile z mistrovství světa v Izmiru, kterou se Karolína může pyšnit. Po celou dobu jednání mohli přítomni zhlédnout prezentace o činnosti, o činnosti mládeže a záběry ze soutěží zlaté medailistky. Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům SDH Karviná Hranice se starostou Z.Witoszem, kteří připravili bohaté a velmi chutné občerstvení. Poděkování zaslouží i ti, co se podíleli na přípravě tohoto jednání. 

Děkuji starosta OSH Karviná  

 

Zde přinášíme foto z jednání:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2016
Shromáždění představitelů SDH Doubrava 2016:

Pozvání na SP SDH Doubrava 26.11.2016.doc

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ 26.11.2016

Národní dům Doubrava

    Opět  po roce se v Národním domě v Doubravě konalo tradiční shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů. Přítomni byli starostové jednotlivých SDH okresu, členové OKRR, zasloužilí hasiči a v neposlední řadě členové VV OSH Karviná. Mezi hosty nechyběli starosta KSH Ostrava Ing. Leo Kubiena, ředitel HZS ÚO Karviná Ing. Ivo Pieter, ved. aktivu ZH Vladislav Jastrzembski, ved. KA ZH Václav Helis , člen představenstva HVP a.s. p. Mrázek, přátelé z Polska pod vedením Jurka Szkatuly a v neposlední řadě starosta obce Doubrava Mgr. Krska. Řízením jednání byl pověřen p. Durčák, který přítomné seznámil s programem , nechal schválit pracovní komise a předal slovo starostovi OSH Karviná. Ten zhodnotil práci od minulého SP, seznámil přítomné s úkoly, které stojí před námi a informoval o změnách-novinkách projednávaných na SS v Přibyslavi. Poté přišli na řadu zprávy jednotlivých  vedoucích  odborných rad, zpráva ved. aktivu ZH. Všichni přítomní byli seznámeni s čerpáním rozpočtu za rok 2015 a  2016, schválen byl rozpočet na rok 2017. Vyhodnocovala se akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči, prvodárcům byly předány malé balíčky, nejlepším sborům a to Bohumínu Kopytovu a Orlové Porubě byly předány finanční odměny. Následovala  diskuze, do které si přihlásili všichni zúčastnění hosté.  Na závěr jednání  bylo poděkováno řediteli HZS ÚO Karviná, sponzorům, obcím a všem členům za práci, kterou pro dobrovolné hasiče ve svém volném čase vykonávají a nechybělo přáním všeho nejlepšího do roku  2017.