OPLATKY V POLSKU

     Tradičně jako každým rokem i letos se ve Wlodislaviu Slonskim konalo dne 14. prosince 2023 oplatkove posezení  v obci Turzyczka. Náš okres reprezentoval její starosta Tomáš Stefan a náměstek Milan Mencner. Na úvod starosta okresu Zbygniev Radecki zhodnotil činnost za uplynulé období a nastínil plán práce na rok 2024. Seznámil přítomné se změnami, které je čekají od Nového roku a popřál vše nejlepší k nastávajícím svátkům. Náš starosta okresu poděkoval za pozvání a sdělil několik informací z našeho okresu. Poté vystoupili i další hosté a nastal čas přání a lámání oplatků. Touto cestou chceme poděkovat za pozvání a doufáme, že spolupráce s polskými hasiči bude nadále pokračovat.

 

Foto oplatek v Polsku 2023

 

 

Návštěva v Polsku

      Ve státní svátek dne 17.11.2023 se delegace našeho OSH Karviná pod vedením Tomáš Stefan Milan Mencner, Václav Helis a Vladislav Jastrzembski, za KSH MSK Stanislav Kotrc,  zúčastnila oslav 25. výročí založení OP ZOSP RP w Wlodislawiu Slaskim. Společně s tímto výročím proběhly i oslavy 15 let založení dechové hudby pod vedením p. Wachtarczyka, když jeho orchestr  zpříjemnil program svým 45 minutovým  vystoupením. Hned na úvod jsme si všichni vyslechli proslov starosty powiatu p. Radeckého a poté následovala celá řada poděkování ze strany jak p. senátora, tak přítomných  starostů obcí a měst. Celá slavnostní událost byla zakončena příjemným posezením a společnou večeří. Touto cestou bych chtěl popřát našim kolegům z Polska mnoho úspěchů do dalších let a doufám, že spolupráce bude pokračovat i nadále, protože v roce 2025 již nás čeká výročí 20 let od podepsání smlouvy mezi Powiatem Slaskim a OSH Karviná.

               Tomáš Stefan

Nám. starosty KSH a starosta OSH ČMS Karviná

 

Další foto z akce najdete zde:

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Účast našich zástupců na soutěži v Polsku.

Na základě pozváni výboru OSP powiatu v Wodzislawu Sl.se dne 24.9.2022 zúčastnila delegace VV-OSH v Karviné okresní soutěže v požárním sportu na stadionu MOSiR "Centrum". Delegace byla ve složení Milan Mencner nám. starosty OSH Karviná , Vladislav Nemec člen VV OSH Karviná , Michal Šosty velitel okrsku Karviná a jeho manželka Simona Šostá. Soutěž se konala v požárním sportu a to jak mládeže tak i dospělých. Naše delegace byla velmi dobře přijata jak představiteli dobrovolných i profesionálních hasičů , tak i představiteli města Wodzislaw Sl. Soutěž byla velmi dobře připravena a proběhla dle představ pořadatelů. Chtěl bych touto cestou poděkovat za pozváni kolegům z Polska a také naši delegaci který věnovali svůj čas pro dobro spolupráce mezi okresem Karviná a powiatem Wodzislaw Sl.

 

nám. Starosty Milan Mencner

 

Návštěva v Polsku

      Naše delegace Tomáš  Stefan, Milan Mencner, Taťána Stefanová a Hedvika Mencnerová se dne 20.5. 2022 zúčastnila oslav 30. výročí Panstvove strazy požarnej v Jastrzembiu zdroj. Před hasičskou zbrojnicí byli přítomni všichni profesionální hasiči Polské republiky, poslanci, senátoři, starostové okresů a měst , představitelé jiných organizací a mnoho dalších hostů.  Slavnostním nástupem jednotky pak starší brygadýr Wojciech Piechaczek předal ocenění jednotlivým členům výjezdové jednotky. Poté si vzali slovo přítomní hosté a na závěr proběhlo přátelské posezení. Druhá akce konaná dne 23.5.2022 se konala v Wlodislavu Slonskiem, kdy proběhly oslavy Dny strazaka. Za náš okres se akce účastnil Tomáš Stefan, Milan Mencner, Vladimír Nemec a za HZS ÚO Karviná Ing. Marian Mrózek. I v tomto případě před hasičskou stanicí nastoupila jednotka profesionálních hostů a přítomni byli opět hosté výši jmenovaní.  I zde byli někteří členové jednotky oceněni vyznamenáním a následovala zdravice hostů. Po ukončení akce následoval slavnostní oběd a poděkování.

 

Foto návštěva v Polsku 2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Naši zástupci na jednání v Polsku.

V této předvánoční době obdrželo OSH Karviná pozvání na řádný V. sjezd hasičů konaný v Polsku v Wodisławiu Sł. konaný dne 10.12.2021 v obci Nieboczow. Na tomto sjezdu se volilo nové vedení powiatu (okresu) na volební období 2021-2026. Jednání byli přítomni za náš okres Tomáš Stefan, Milan Mencner, Milan Strnadel a Vladislav Jastrzembski.  Pozváno bylo na 26 delegátů ze sborů, členové VV, členové kontrolní a revizní rady, nově navržení, dále senátoři a ostatní hosté. Hned na úvod Piotr Mikolajczyk zhodnotil činnost za roky 2016-2021, poděkoval všem za aktivní přístup a připomenul dlouhodobou spolupráci mezi našimi okresy, která v r. 2020 dovršila 15 let. Z důvodu covid 19 však oslavy byly odloženy na neurčito. Následovala volba již předem schválených funkcionářů do VV powiatu a na starostu (prezesa). Volba byla veřejná a měla úplně jiný průběh, než jaký známe u nás.  Nakonec všichni navržení byli všemi hlasy zvoleni a novým starostou powiatu se stal Zbygniew Radecki místo již zmiňovaného Piotra Mikolajczyka. Celý průběh jednání byl ve znamení stále se nekončící pandemii, která zasáhla i do veškeré činnosti. Na závěr dostali slovo všichni přítomní hosté, kteří vyslovili poděkování odstupujícímu starostovi a byly předány slavnostní dary. Poté následovala beseda s nově zvolenými. Závěrem musím konstatovat, že jsme se v některých okamžicích nemohli zorientovat průběhem volebního aktu, kde byla řada nesrovnalostí, změn apod. I přesto volební komise uznala volby jako platné a potvrdila všechny zvolené členy.

Tomáš Stefan

 

10.prosince 2021 Nieboczow Polsko

Setkání s polskými hasiči.

V úterý 3.srpna 2021 se po roce setkali zástupci OSH Karviná s představiteli polských hasičů powiatu Wodzislaw Slazski v Petrovicích Závadě. Za okres Karviná se akce zúčastnili starosta OSH Karviná pan Tomáš Stefan a jeho náměstek pan Milan Mencner spolu se zasloužilými hasiči panem Vladislavem Jastrzembskim, Konrádem Wipplerem a Václavem Helisem. Hosté z Polska byli wiceprezes ZOW pan Jerzy Szkatula, prezes ZOP Wodzislav Slazski pan Piotrz Mikolajczyk, bývalý komandant PSP Jastrzembie Zdroj pan plk. Ing. Edward Deberny, pan Czeslaw Surma a další. Setkání zahájil pan Milan Mencner, který přivítal přítomné, poděkoval za účast a poblahopřál jubilantům. Starosta OSH Karviná pan Tomáš Stefan ve svém vystoupení zhodnotil současnou činnost hasičů v okrese Karviná, poznamenanou koronavirovou situací, poděkoval za dosavadní spolupráci a předal přítomným ženám a dalším hostům malou pozornost. Prezes ZOP Wodzislaw Slazski pan Piotrz Mikolajczyk seznámil přítomné se současným děním u polských hasičů a poděkoval za pozvání na akci. Wiceprezes ZOW Katowice pan Jerzy Szkatula ve svém vystoupení připomenul mimo jiné 100. výročí polských dobrovolných hasičů a jejich historii a předal přítomným pamětní medaile k jejich výročí. Jeho vystoupení doplnil pan plk. Ing. Edward Deberny mimo jiné o historii všech polských hasičů. Také on poděkoval za pozvání a popřál všem do další spolupráce mnoho úspěchů. Setkání pak pokračovalo malým občerstvením a volnou diskusí. Veliké poděkování za přípravu a organizaci celé akce patří především panu starostovi OSH Karviná panu Tomáši Stefanovi a jeho náměstkovi panu Milanu Mencnerovi s manželkou.

 

Účast našich zástupců na jednání v Polsku.

Dne 28.12.2019 se tradičně v Powiatu Wodzislaw Slazski v Pszowie konalo lámání oplatků. Pozvání na tuto akci  přijal starosta OSH Karviná Tomáš Stefan, náměstci starosty Mencner Milan a Petr Durčák, členka Taťána Stefanová. V úvodu byla na polskou standardu starostou OSH  připevněna stuha KSH MSK z prvního setkání praporů z Frýdku Místku a poté následovalo oficiální představování hostů, kterých bylo opravdu velice mnoho, mimo jiné senátoři, členové parlamentu, měst a jiní hosté. V diskuzi která následovala většinou zaznělo poděkování za odvedenou práci a přání všeho nejlepšího do nového roku. V samotném závěru všichni přítomní po požehnání obdrželi oplatek a se všemi přítomnými si popřáli mnoho zdraví do dalších let.  

 

 

Oslavy svátku sv.Floriána ve Wodzislawu Ślazskim v Polsku.

V pondělí dne 27.05.2019 se ve Wodzislawu  Ślazskim zúčastnili oslav sv. Floriána náměstci  OSH Karviná Milan Mencner, Zdeněk Sosna, za zasloužilé hasiče OSH Karviná vedoucí aktivu Vladislav Jastrzembski,  dále členové SDH  Karviná Hranice  p. Miroslav Golasowski a SDH Doubrava p. Mgr. Pavel Krsek. Za HZS ú.o.Karviná major Ing. Marián Mrόzek.

Jako vždy jsme byli vřelé přivítání. Náměstek Milan Mencner  pak předal kytici veliteli stanice  majoru Marku Misiurowi.  Za naši delegaci pak major Marián Mrόzek poděkoval za pozvání  a popřál všem oceněným a povýšeným hasičům vše nejlepší do další práce.

 Náměstek OSH Karviná Zdeněk Sosna

 

Oslavy sv.Floriána ve Wodzislawu Ślazskim 27.5.2019

Oslava Svátku sv.Floriána v Jastrzembiu Zdroj v Polsku.

Ve středu dne 15.května 2019 se za Okresní Sdružení hasičů ČMS Karviná zúčastnili oslav svatého Floriána u PSP v Jastrzembiu v Polsku náměstek starosty OSH Karviná Milan Mencner a Zdeněk Sosna, za Zasloužilé hasiče vedoucí aktivu ZH okresu Karviná Vladislav Jastrzembski a za HZS územní odbor Karviná mjr. Ing. Marian Mrόzek a npor. Ing. Pavel Haas.

Jako vždy u naších přátel se nám dostalo vřelého přijetí a poděkovaní za dobrou příhraniční spolupráci. Na této oslavě byl npor. Ing. Pavel Haas oceněn stříbrnou medaili za „Zaslugi dla požárnictwa“.

Náměstek Milan Mencner z npor. Ing. Pavlem Haasem pak předali medaili „Za Mezinárodní spolupráci III.stupně“ veliteli stanice v Jastrzembiu Zdroj  bryg. mgr. Ing. Wojciechu Piechaczkowi, kterou mu na návrh SDH Závada udělilo OSH ČMS Karviná.

Zdeněk Sosna - náměstek starosty OSH Karviná

 

 

Florián 15.května 2019 Jastrzembie Polsko

Slavnostní shromáždění v Polsku.

V sobotu 27.října 2018 se konalo slavnostní shromáždění u příležitosti 20.výročí vzniku Zarządu Oddziału Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Shromáždění se konalo v novém kulturním domě a prostorách OSP Nieboczowy v Polsku. Nejprve se všichni přítomní přesunuli do blízkého kostela, kde se konala slavnostní mše. Pak následovalo jednání ve zmíněných prostorách kulturního domu. Na programu byl slavnostní referát k 20 výročí vzniku ZOP ZOSP RP Wodzislaw Ślaski. Pak následovalo vystoupení hostů, mezi kterými byli významní představitelé veřejného života, církve a dalších institucí.

Za Českou republiku vystoupil starosta OSH ČMS Karviná pan Tomáš Stefan, který poděkoval polským kolegům za pozvání a dosavadní velmi dobrou spolupráci a předal prezesowi Piotru Mikolajczykowi pamětní plaketu a komandantowi PSP powiatu Wodzislaw Ślaski Marku Misiurowi medaili „Za zásluhy“.

Slavnostního shromáždění se zúčastnili další funkcionáři okresního sdružení hasičů Karviná pánové Milan Mancner, Vladislav Jastrzembski, Václav Helis tentokrát s partnerkami a starostka SDH Horní Suchá paní Lucie Zsibritová a pan Radek Zsibrita.

HV.

 

Slavnostní shromáždění v Polsku 27.10.2018

Oslavy svátku sv. Floriána v Polsku

 

Tak jako v minulých letech, tak i letos obdrželo OSH Karviná pozvání na oslavy svátku sv. Floriána a dny „Strařáka“. První se uskutečnilo v Jastrzębiu-Zdróju dne 10. 5. 2018 a druhé oslavy proběhly dne 22. 5. 2018 ve Wodzisławu  Śląskim.

Tak, jak už bývá zvykem, oslavy začaly mši svatou v kostele. Pak následovaly nástupy, a to v Jastrzębiu-Zdróju u požární zbrojnice PSP a ve Wodzisławu  Śląskim na náměstí. Obou akcí se zúčastnili čelní představitelé obou měst na čele se zástupcem velitele Slezského vojvodství PSP p. plk. Biskupem, veliteli obou stanic. Starostů obcí a zástupců OSP v daném regionu.

Za náš okres se v Jastrzębiu-Zdróju zúčastnili delegace ve složení: náměstek starosty OSH Karviná M. Mencner, vedoucí aktivu ZH p. Vladislav Jastrzembski a p. Golasowski, člen okrsku Karviná. Ve Wodzisławu  Śląskim to byli pp M. Mecner, V. Jastrzembski a Josef Kunz a HZS p. velitel mjr. Ing. Marián Mrozek. 

Na obou akcích proběhlo zhodnocení činnosti za minulé období, předání ocenění a povýšení některých hasičů PSP. Za naši delegaci ve Wodzisławu  Śląskim pronesl zdravici p. Mrozek a spolu s M. Mencnerem předali veliteli PSP Wodzisławu  Śląskim p. mjr. Marku Misiurovi kytici, taktéž byla předána kytice veliteli stanice v Jastrzębiu-Zdróji p. pplk. Vojtěchu Piechaczkovi. Návštěvy byly ukončené posezením a malým pohoštěním.

 

Zpracoval náměstek starosty OSH Karviná

Milan Mecner

 

Den stražaka Polsko 2018

ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE

Na pozvání OSP Powiatu Wodzisław Śląski se dne 27. 12. 2017 zúčastnila delegace OSH Karviná výroční schůze spojenou s tradičním „Lámáním oplatků“. Této návštěvy se zúčastnili pp náměstek starosty Milan Mencner, vedoucí aktivu ZH Vladislav Jastrzembski, předseda okresní revizní rady Konrád Wippler a člen okrsku Karviná M. Golasowski.

Jednání proběhlo v sále Kulturního domu v obci Polonia, za účasti vedoucích představitelů okresu Wodzisław Śląski, zástupců obcí, velitele PSP p. Misiury a duchovních představitelů.
Schůze byla zahájena státní hymnou. Po zahájení proběhlo jednání, kde hlavní zprávu přednesl předseda okresu Wodzisław Śląski p. Piotr Mikolajczyk, kde zhodnotil činnost
za rok 2017 a přednesl návrh činnosti na rok 2018. V rámci diskuze za naši delegaci vystoupil
p. Milan Mencner, kde poděkoval za dosavadní spoluprácí a popřál vše nejlepší do roku 2018.

Pak jako i v jiných letech proběhlo už tradiční „Lámání oplatků“, které zahájili přítomní duchovní. Po ukončení oficiální části, za poslechu hudby a malého občerstvení,
proběhla družná beseda mezi zúčastněnými delegáty a hosty.

 

                                                                                                          Za delegaci OSH Karviná
                                                                                                                      Milan Mencner

Jednání v Polsku 27.12.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupci OSH ČMS Karviná se zúčastnili jednání v Polsku.


Na pozvání OSP Powiatu Wodzislaw Slonski  se dne 28.12.2016 zúčastnila delegace SH  ČMS okresu  Karviná výroční konference spojenou s "lámáním oplatků". Návštěvy se zúčastnili 1.nám.starosty OSH p.Milan Mencner,nám.st. Petr Durčák,ved.OORM sl. Mgr.Jana Urbancová a ved. ZH okresu Karviná p. Vladislav  Jastrzembski. Schůze se uskutečnila v  sále hasičské zbrojnice v obci Syrenia,za účasti ved. představitelů okresu Wodzislaw Slonzski, zástupců obcí, vedení PSP a duchovních představitelů.Schůzi tradičně zahájila dechová hudba státní hymnou. Po slavnostním zahájení a uvítání zástupců sboru a hostů,které řídil předseda okresu OSP Wodzislaw Slonzki pan Piotr Mikolajczyk,obdržela řada hasičů i sboru vyznamenání a ocenění za vykonanou práci v roce 2016.Po ukončení oficiální části proběhlo už tradiční lámání opatků,které zahájili duchovní představitelé s přáním všeho nejlepšího v roce 2017.Závěr proběhl v družné besedě a poslechu hudby.                                                                                                                             

náměstek starosty  M. Mencner

OSP Syrenia 28.12.2016 Polsko

Polští dobrovolní hasiči volili nové vedení ve svých okresech.

V sobotu 22.října 2016 probíhaly v okresech Wojwodství Slezského na Shromážděních delegátů ( IV. Zjazdach Powiatowych ZOSP RP) volby do okresních (Powiatowych) orgánů na období let 2016 – 2021. Zástupci OSH ČMS Karviná a KSH Moravskoslezského kraje se zúčastnili v sobotu 22.října 2016 od 10,00 hodin jednání IV.Zjazdu oddzialu Powiatowego ZOSP RP Cieszyn, které se konalo v OSP v Pruchnej a od 14,00 hodin jednání IV.Zjazdu oddzialu Powiatowego ZOSP RP Wodzislaw Slazski v OSP Rogow. Na obou jednáních zhodnotili polští dobrovolní hasiči svou práci za uplynulé volební období, kde mimo jiné vyzdvihli stále se rozvíjející spolupráci mezi polskými a českými hasiči, stanovili si úkoly na další volební období let 2016 – 2021 a zvolili si nové vedení ve svých okresech včetně delegátů na jednání vyšších orgánů. K důstojnému průběhu přispěla účast velmi významných představitelů veřejných institucí a hasičských organizací. Mezi vzácnými hosty nechyběl na obou jednáních wiceprezes polských dobrovolných hasičů a prezes ZOW ZOSP RP v Katowicach generál Zbygniew Meres.

Na jednání v Pruchnej poděkoval za dosavadní spolupráci a předal sošku sv.Floriána nově zvolenému prezesowi ZOP ZOSP RP Cieszyn Rafalu Glajcarowi náměstek starosty KSH MSK Mgr.Jan Dumbrovský. V OSP Rogow pozdravil účastníky jednání, poblahopřál nově zvolenému prezesowi ZOP ZOSP RP Wodzislaw Slazski Piotru Mikolajczykowi a poděkoval za spolupráci mezi okresem Karviná a powiatem Wodzislaw Slazski náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner. Za české hasiče se jednání dále zúčastnili vedoucí Zasloužilých hasičů KSH MSK Václav Helis, náměstek starosty OSH ČMS Karviná Zdeněk Sosna a vedoucí Zasloužilých hasičů okresu Karviná Vladislav Jastrzembski.

foto z jednání v Polsku 22.října 2016

Vyhodnocení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči MSK a Wojwodstvím Slezským v Polsku.

V pátek 23.září 2016 se v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele uskutečnilo vyhodnocení 10 let spolupráce mezi Krajským sdružením hasičů MSK a Odzialem Wojwodskim ZOSP RP v Katowicích.

Na programu bylo zhodnocení činnosti od podpisu „Smlouvy o mezinárodní spolupráci mezi Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje a Odzialem Wojwodskim ZOSP RP v Katowicích“ v roce 2006.

Jednání se zúčastnili významní představitelé polských hasičů, mezi nimi prezes ZOW ZOSP RP Katowice brig. generál Zbygniew Meres, komendant PSP Wojwodstwa Slazskiego brig. generál Marek Raczka, wiceprezes ZOW Jerzy Szkatula, wiceprezes ZOW Rafael Glajcar, Alojzy Gensiarczyk a další významní hosté. Za českou stranu se jednání zúčastnili starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, poslanec PČR Ing Václav Klučka, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele Ing.Jan Karger, zástupce ředitele HZS MSK Plk. Ing. Vladimír Vlček, velitel HZS ú.o.Karviná mjr.Ing.Marián Mrozek a další významní hosté. Okres Karviná zastupovali starosta Tomáš Stefan, náměstek starosty Milan Mencner, předseda OKRR Wippler Konrád, vedoucí aktivu ZH Vladislav Jastrzembski, Josef Kunz, Strnadel Milan a Anna Hodická.

Jednání řídili náměstek starosty KSH MSK Stanislav Kotrc a wiceprezes ZOW Jerzy Szkatula. Spolupráci ve svých referátech zhodnotili Ing. Leo Kuběna a generál Zbygniew Meres. V dalším vystoupení, kde se vystřídalo mnoho  hostů, si všichni přítomní připomněli jak  spolupráce začala a jak se postupně rozvíjela.

Plk.Ing.Vladimír Vlček pak ve své prezentaci nastínil další možnosti spolupráce českých a polských hasičů a to zejména v zásahové činnosti v rámci příhraniční spolupráce.

V závěru si představitelé obou stran předali upomínkové dárky a jednání pokračovalo ve volné diskuzi.

Hodnocení spolupráce 10 let mezi KSH a Polskem 23.9.2016

Spolupráce s polskými hasiči

V sobotu 28. 5. 2016 se zúčastnila delegace karvinských hasičů oslav svátku patrona hasičů
sv. Floriána a Ekumeničního setkání hasičů ve Wodzisławu Śląskiem. Akce začala nástupem na náměstí, za účasti předních představitelů města, čelních představitelů PSP, na čele s krajským velitelem slezského vojvodství v Katovicích generálem Markem Rᶏczkom, veliteli stanic okresu Wodzisław Śląski a taktéž zástupců všech OSP se standartami a dalších pozvaných hostů. Pak následovala mše v kostele. Po návratu z kostela oslavy pokračovaly opět na náměstí ve Wodzisławu Śląskiem. Při této příležitosti byly předány vyznamenání. Za náš okres se oslav zúčastnili mj. Ing. Marián Mrózek, za hasičský sbor v Karviné, za OSH v Karviné se oslav zúčastnili p. Milan Mencner, Václav Helis a Vladislav Jastrzembski. Za naši delegaci pronesl zdravici p. Mrózek, a spolu s náměstkem starosty OSH v Karviné Milanem Mencnerem, předali veliteli stanice ve Wodzisławu Śląskiem a starostovi OSP p. Piotru Mikolaiczykovi děkovné listy za spolupráci mezi danými okresy.

 

                                                                                                                                                   Milan Mencner

Den stražaka Wodzislaw 28.5.2016

Oslavy v Rybniku v Polsku
Na pozvání Místního velitelé PSP  st.bryg.mgr.ing.Krzysztofa Ziaja v Rybníku jsme se dne 20.05.2016  zúčastnili oslav svátku  sv. Floriána.  Oslava se konala na náměstí v Rybniku. Této akce se za Okresní sdružení hasičů Karviná zúčastnil nám starosty OSH Karviná Zdeněk Sosna, za zasloužilé hasiče Karviná Vladislav Jastrzembski, vedoucí zasloužilých hasičů KSH Václav Helis a předseda OKRR Konrád Wippler. Na slavnostním nástupu pronesl za OSH Karviná Václav Helis zdravici a poděkoval za pozvání.
Po slavnostním aktu se naše delegace zúčastnila posezení s občerstvením ve středisku PSP.
 
Zdeněk Sosna
náměstek starosty OSH ČMS Karviná

 

Den stražaka Rybnik 20.5.2016

Spolupráce s polskými hasiči

        Na základě pozvání starosty OSP v Jastrzębiu-Zdroju p. Jerzym Gruchlikem, se dne 6. 5. 2016 delegace okresního sdružení hasičů v Karviné zúčastnila oslav svátku sv. Floriána – „Dnia straźaka.“ V delegaci byli náměstkové starosty OSH v Karviné: p. Milan Mencner, Zdeněk Sosna, předseda KRR p.  Wippler Konrád a vedoucí zasloužilých hasičů KSH p. Helis Václav. Za hasičský záchranný sbor se oslav zúčastnil velitel stanice územního odboru v Karviné, p. mj. Ing. Marián Mrozek, který pronesl na slavnostním zástupu zdravici, jak za HZS, tak i dobrovolné hasiče okresu Karviná. Po skončení oslav jsme se zúčastnili ukázek činnosti požárních jednotek a požární techniky. Následně se naše delegace zúčastnila posezení s občerstvením.

Chtěl bych touto cestou poděkovat, organizátorům tohoto setkání, za pozvání a milé přijetí.

                                                                                                                             Zpracoval nám. st. OSH Karviná
                                                                                                                                             Milan Mencner

Den stražaka Jastrzembie 6.5.2016

VÁNOČNÍ LÁMÁNÍ OPLATKŮ - foto

VÁNOČNÍ LÁMÁNÍ OPLATKŮ

     Dne 29.12.2015 delegace našeho okresního sdružení ve složení starosta OSH Karviná Tomáš Stefan, 1.nám.starosty Milan Mencner,  nám. starosty Zděnek Sosna a Petr Durčák, přijala pozvání do Polské republiky na slavnostní shromáždění představitelů, kdy se jednalo o  závěrečné hodnocení činnosti hasičů z okresu Wodzislaw Slazski spojené s tradičním „Vánočním lámáním oplatků“. Letošní rok se uskutečnil ve sportovním sále v obci Turza, kde přijelo na 60 představitelů jednotlivých sborů dobrovolných hasičů Ochotniczych straźy poźarnych jmenovaného okresu společně s profesionálními hasiči, zástupci obce a nechyběli ani duchovní představitelé jejich regionu. Hned v úvodu se slova ujal Piotr Mikolajczyk, který přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Následovala zpráva o činnosti a předávání jednotlivých ocenění. Mezi vyznamenanými byl i Jerzy Szkatula a Kazimerz Musialik, kteří obdrželi Kříž svatého Floriána. Jelikož p.Szkatula odstoupil ze své funcke starosty, obdržel poděkování a krásné upomínkové předměty. Poté následovala diskuze přítomných a na řadu přišlo i slavnostní lámání oplatků. Vše se neslo v duchu vánočních svátků, kdy tuto atmosféru zpříjemňovala dechová hudba.

TS

 

 

Slavnostní setkání

V polistopadovém období rozvíjející se mezinárodní spolupráce mezi českými a polskými hasičskými sbory byla mnohde zastřešena uzavřením dohody mezi nadřízenými orgány (okresními i krajskými). Bylo tomu tak i v Moravskoslezském kraji, kde mezi prvními byla podepsána (19. listopadu 2005) smlouva mezi OSH Karviná a ZOP ZPSP RP ve Wodzislavu Slonskim. U příležitosti 10. výročí si tento význačný akt obě strany připomenuly v pátek 20. listopadu na slavnostním setkání, kterého se zúčastnili významní představitelé OSH Karviná a Powiatu Wodzislaw Slonski. Nechyběli ani mnozí hosté, mezi kterými byli mj. prezes ZO OSP Wojwodstwa Slonskiego senátor generál brigadýr Zbigniew Meres i wiceprezes Jerzy Szkatula, náměstek starosty KSH MSK, ředitel HZS ÚO Karviná, náměstek primátora města Karviná a další. Významným doplňkem celého jednání byla zdařilá prezentace o společné činnosti v uplynulém desetiletí, kterou připravil bývalý starosta OSH p. Václav Helis a také ocenění těch, kteří se o úspěšnou spolupráci nejvíce zasloužili.  
Mgr. Jan Dumbrovský
                                        náměstek starosty KSH MSK                                          

 

10 let spolupráce s powiatem Wodzislaw Sl.

Informace o spolupráci s polskými hasiči najdete také na polských stránkách : https://ospwodzislaw.webserwer.pl/

 

Účast našich zástupců na okresní soutěži dobrovolných hasičů v Polsku.

 

V sobotu 26.září 2015 se konalo ve Wodzslawiu v Polsku okresní kolo soutěže polských OSP. Soutěže se zúčastnilo celkem 22 družstev z 13 jednotek OSP. Organizátory soutěže byli  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Soutěž se konala na velmi hezkém stadionu ve Wodzislawiu a přesto,že počasí moc nepřálo, díky velmi dobré organizaci proběhla úspěšně a hlavně bez úrazů.
Za okres Karviná se soutěže zúčastnili náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner, člen VV OSH ČMS Karviná pan Zbyněk Krůl, předseda OKRR pan Konrád Wippler a Václav Helis. Pan Milan Mencner na závěr při vyhodnocení soutěže pozdravil přítomné za české hasiče, poděkoval organizátorům za pozvání na soutěž a popřál polským hasičům mnoho zdaru v jejich práci.

Další informace o soutěži najdete zde:www.powiatwodzislawski.pl/znamy-najlepsze-druzyny-strazackie-w-powiecie-wodzislawskim.html

 

 

Návštěva výkonného výboru v Polsku

 

     Dne 01. 08. 2015 se konalo jednání  Zarzondu Odzialu Powiatowego Zwionsku OSP RP v Polomii. Přítomno bylo na 30 členů včetně hostů. Naši delegaci zastupoval starosta OSH Karviná Tomáš Stefan,  1. náměstek starosty OSH Karviná Mencner Milan a náměstek starosty OSH Karviná Sosna Zdeněk. Celé jednání vedl Jerzy Szkatula, který hodnotil činnost výkonného výboru za první pololetí letošního roku. Poté seznámil přítomné s akcemi, které budou následovat, a poděkoval za práci, hlavně při akci koncem měsíce května, kdy řada dobrovolných jednotek zasahovala při větrné smršti, která poškodila mnoho rodinných domů a majetky občanů.

 

 

Oslavy dnia stražaka v Rybniku.

Dne 29.května 2015 se delegace SH ČMS OSH Karviná zúčastnila pod vedením náměstka starosty pana Milana Mencnera oslav  " Dnia strażaka" w Polsku na pozvání Państwowej straży pożarnej ve městě Rybnik. Celý článek a pár fotek najdete zde:

Krátky videozáznam z akce najdete zde:

 

Oslavy dnia Straźaka v Wodzislawu Šlońskim .

V patek 15.5.2015 se konaly oslavy, Dnia Stražaka  ´v PSP v Wodzislawu Slońskem.Na pozvání velitele PSP  v Wodzislawiu Šlonskim p. st. kpt. mgr. ing. Markem Misiurou se oslav také zúčastnila delegáce hasičů okresu Karviná. Celý článek najdete zde: 

 

 

Návštěva oslav „Dnia  Straźaka“ v  Jastrzembiu v Polsku.

Ve čtvrtek 7.května 2015 se konaly u PSP v Jastrzembie Zdroj v Polsku tradiční oslavy „Dnia Straźaka“. Oslavy byly zahájeny v 10,30 hodin bohoslužbou v kostele „Podwyźszenia Krzyźa Świentego.Ve 12,00 hodin byla slavnostním nástupem před PSP Jastrzembie – Zdroj zahájena samotná oslava. Velitel PSP Jastrzembie-Zdroj pan Plk. Ing. Edward Deberny přivítal významné hosty, kterými byli představitelé profesionálních a dobrovolných hasičů z celého Wojwodstwa Slazskiego, dále významní představitelé všech  institucí, sponzoři, ale také školní mládež a další významní hosté. Dále následovalo poděkování všem hasičům za jejich náročnou a nezištnou práci. Po udělení ocenění jednotlivcům a povýšení v hodnostech profesionálních hasičů následovalo vystoupení hostů.

Za české hasiče popřál k svátku sv.Floriána, poděkoval za pozvání a za dosavadní dobrou spolupráci mezi českými a polskými hasiči, ředitel HZS ú.o. Karviná pan Plk. Ing. Ivo Pieter. Společně pak s náměstkem starosty OSH ČMS Karviná panem Milanem Mencnerem předali veliteli polských hasičů v Jastrzembiu kytici.

Akce se za náš okres zúčastnili také vedoucí aktivu ZH pan Vladislav Jastrzembski, předseda OKRR pan Wippler Konrád a Helis Václav.

 

Návštěva VII.OGOLNOPOLSKÉ PIELGRZYMKY STRAŽAKOW NA JASNA GORE 26.4.2015

V neděli 26.dubna 2015 navštívili čeští hasiči ekumenické oslavy polských hasičů na Jasné hoře v Polsku. Slavnost, kterou navštívilo více jak sto tisíc hasičů a dalších návštěvníků z celého Polska navštívili také představitelé dobrovolných hasičů z Moravskoslezského kraje. Za Krajské sdružení hasičů se akce zúčastnili starosta KSH MSK pan Ing.Leo Kuběna, jeho náměstci pan Stanislav Kotrc, Mgr.Jan Dumbrovský a inspektor KSH MSK pan Ladislav Čabla. Za okres Karviná se akce zúčastnili náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner, vedoucí aktivu ZH okresu Karviná pan Vladislav Jastrzembski a Václav Helis.

Krátky videozáznam z akce najdete zde:

 

 

Nové auto pro hasiče z Petrovic u Karviné.

V pátek 17. dubna 2015 proběhlo v polské obci Godów slavnostní setkání, které mělo za cíl zakončit realizaci projektu „Bezpečná hranice“, který je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 a státního rozpočtu ČR. Tento projekt realizovala obec Petrovice u Karviné, spolu s partnerskou obcí Godów, a cílem projektu bylo zajištění školení českých a polských hasičů pro společné zásahy, vydání příručky s touto tématikou a také pořízení potřebného vybavení. V rámci tohoto nákupu byla pro petrovické hasiče pořízena nová cisternová automobilová stříkačka na podvozku Scania P400, která u jednotky Petrovice - Závada nahradí dosluhující vozidlo Liaz. Nový vůz má ve všech směrech lepší parametry a bude tak lépe sloužit potřebám hasičů. Cisterna sebou veze 5 000 litrů vody a 300 litrů pěnidla, do kabiny se vejde celkem 6 hasičů a ve výbavě jsou také věci potřebné pro zvládání zásahů, k nimž hasiči vyjíždějí. Oproti jiným vozidlům je pak vybavena více prostředky pro zvládání povodní, které Petrovice u Karviné s železnou pravidelností postihují. Cena vozidla dosáhla téměř 8,5 mil. Kč a bylo pořízeno včetně kompletní výbavy a přívěsu, který je uzpůsoben zejména pro čerpání vody při povodních. Díky této investici se tak dobrovolní hasiči z jednotky Petrovice – Závada zařadí mezi špičkově vybavené sbory.