informace pro SDH

rok 2021:

Zabezpečení VH SDH a okrsků 2021-2022 více zde:

 
Pozvání na školení.
Milé starostky, starostové a jednatelé sborů, v příloze z předstihem zasílám pozvánku na dvoudenní školení starostů a jednatelů, aby jste si mohli včas udělat v uvedeném termínu volno. Součástí pozvánky je i návratka včetně programu. Prosím o projednání ve vašich SDH a pokud se někdo nemůže účastnit, dejte tuto skutečnost včas na vědí. Můžete vyslat i svého zástupce, ale s tím, aby přechod informací byl do sboru zajištěn. Starostové po jednání VV OSH obdrží ještě pozvání na SP, které se uskuteční téhož dne v sobotu v dopoledních hodinách, jak uvedeno v programu. 
Děkuji.
starosta OSH ČMS Karviná
Tomáš STEFAN
kontakt: +420 731 188 124
e-mail: tomasstefany@seznam.cz
 

Pozvání na školení,návratka a program ke stažení zde:

 

PŘEHLED ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY SH ČMS více zde:

Celkové vyhodnocení akce Daruj krev 2021 více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2020:
Podmínky akce "Daruj krev" v září 2020 více zde:
 

Registrace sportovců u SDH:

Vážení starostové SDH, jednatelé, velitelé,

Obracíme se na Vás v problematice evidence sportovců Vaších sborů. Byli jsme upozorněni z vedení SH ČMS na nesoulad mezi evidenci sportovců v centrální evidenci SDH a rejstříku sportu. Nesoulad v uvedených počtech má za následek, že vedení SH ČMS nebyla a nebude do doby opravy přiznána dotace ve výši cca 8,5 mil. Kč, která je z valné části určena na podporu sportu v nižších článcích, tedy i u nás v naších okresech. Jedná se zejména o soutěže mládeže a postupové soutěže dospělých. Jistě chápete, že spolufinancování sportu formou dotací je pro naše okresy naprosto prioritní. Z tohoto důvodu Vás žádám o co nejrychlejší revizi uváděných údajů a případnou následnou opravu.


Jak je potřeba postupovat:

  1. Provést revizi a registraci sportovců v databázi Centrální evidence SDH (https://www.evidencesdh.cz/)  tzn. stačí udělat „fajfku“ ve sloupečku aktivní sportovec (sportovec v soutěžích už není potřeba řešit, neboť od roku 2020 je už jen jedna evidence sportovců a to těch, co se aspoň jednou v kalendářním roce zúčastní jakékoli soutěže).
  2.  V Centrální evidenci / výpis SDH provést výběr do MS Excel a v tomto seznamu vybrat evidované sportovce a aktivní účastníky a následně po sloupcích kopírovat požadované údaje do souboru v databázi rejstříku sportu.
  3. Upravit či vyplnit rejstřík sportu v databázi na stránkách MŠMT (https://www.rejstriksportu.cz/).  Manuál jak na to najdete například na https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/410-dulezite-informace-pro-sdh-jak-na -rejstriksportu?fbclid=IwAR2V8mwtMFOuE8Z7H3gTK19khJroBnR0QkP__pSweMs 6zVzeTDBj1aJZjP8Počet registrovaných sportovců v databázi Centrální evidence SDH musí být shodný s počtem registrovaných sportovců v databázi rejstříku sportu. Registraci sportovců v rejstříku sportu musí provést SDH samostatně.
  4. Údaje v rejstříku sportu jsou pro Vás důležité. Každý sportovec a aktivní účastník sportovních akcí (rozhodčí, technická četa apod.) uvedený v rejstříku sportu je zároveň pojištěn úrazovou pojistkou Českého olympijského výboru. Úraz vzniklý při sportu u sportovce a aktivního účastníka neuvedeného v rejstříku sportu nebude odškodněn!
  5. Při kontrole údajů některých SDH v evidenčním programu Evidence SDH je zjištěno, že nevykazujete žádnou činnost v oblasti sportu jak mládeže, tak i dospělých, tzn., že nemáte evidované sportovce. Ve statistickém hlášení za rok 2019 však vykazujete účast na soutěžích jak dospělých, tak i mladých hasičů. To vše vypovídá o tom, že sportovce ve svém sboru máte. Proto Vás vyzýváme, aby, jste byli zodpovědní ve vztahu k pojištění Vašich sportovců i aktivních účastníků a kolegiální ve vztahu k možnosti čerpání dotací naších okresů tím, že uvedete informace ve výše uvedených databázích do souladu.

Termín odstranění závad je Výkonným výborem KSH MSK stanovený do 15. července.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vážené paní starostky, Vážení páni starostové,
Jelikož se nám hromadí dotazy ohledně registračních listů sportovních oddílů, tak vám posílám tyto informace.
I v tomto roce je potřeba aby každé SDH, které sportuje vyplnilo Registrační list sportovního oddílu SDH a poslalo ho na příslušné OSH. Zde nastává změna pro OSH, Registrační listy sportovních oddílů SDH na OSH zůstanou a z OSH zašlou na ústředí pouze tabulku za celý okres viz příloha.
Děkuji za spolupráci

S pozdravem Michal Kolka, SH ČMS

Přílohy:

Směrnice sportovnich oddilu SH ČMS.pdf ke stažení zde:

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílu.xls ke stažení zde:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2019:

Celkový sumář akce Daruj krev v roce 2019 více zde:

Postup při přestupu do jiného SDH více zde:
 
Přihlašování členů.

O průkazech již toho bylo napsáno mnoho, ale stále se vyskytují problémy s přihlašováním nových členů a nevíme již, jak tento způsob ještě více zjednodušit. Někteří požadujete přihlásit nového člena (jedná se především u mladých hasičů zaregistrovat), zašlete údaje k členovi, ale už nevložíte foto a nikdo už nepřijde se štítkem (přihláškou člena). Dojde k tomu, že člen je přihlášen, ale nemá vše potřebné k vystavení průkazu, což činí značné problémy. Takže opět bude postup následující a prosím, aby jste se jím řídili:

1.Zašlete všechny údaje o novém členovi na OSH včetně rodného čísla

2.Pokud se bude jednat o mladého hasiče, přiložíte naskenovanou fotografii nového člena

3.OSH nového člena vloží do evidence a vy si zkontrolujete v evidenci členů, že nový člen byl zaregistrován

4.V evidenci, vpravo pod osobními údaji najedete na " Přihláška do SH ČMS" a přihlášku vytisknete

5. Takto vytištěnou přihlášku necháte podepsat zákonnými zástupci (rodiči) a donesete na OSH

6.Na tomto základě bude vystavena dočasná průkazka a my již vyplníme formulář (nemusíte již dělat vy) a odešleme do Prahy . Pokud chcete výhody YECA, uveďte to v prvotní žádosti o přihlášení

     Na OSH  každý měsíc provádíme sumář, formulář vyplníme a odesíláme do tisku. Kdy však plastové průkazy dorazí nejsme schopni sdělit, ale měli by jste to vidět v evidenci členů, když si otevřete svůj sbor - členskou základnu a vlevo uvidíte, kdo již jaký druh průkazu má.    

     Myslím, že tento postup je už nejjednodušší a všichni jej pochopíte. Kdyby se i přesto vyskytly nějaké potíže, klidně volejte na kancelář OSH. 

Děkuji Tomáš Stefan

Důležité informace pro Sbory dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje více zde:
 
Informace k plesům a jiným společenským akcím.pdf více zde:
 
Všem SDH okresu Karviná
Karviná, dne 15.01.2018
 
Přeregistrace pobočných spolků
 
Vážené starostky a starostové,
     úvodem Vám chci dodatečně popřát všechno nejlepší v roce 2018, hlavně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. S rokem 2016 skončila přeregistrace všech pobočných spolků. V některých sborech po VVH došlo nebo dojde k změnám starostů sborů a proto Vám dávám na vědomí, že tuto změnu je nutno nahlásit  SH ČMS prostřednictvím OSH Karviná, protože veškeré změny, výmazy i prvozápisy pobočných spolků podává hlavní spolek, tedy SH ČMS. Znamená to, že pokud ve Vašem sboru dojde ke změně starosty, je nutno vyplnit souhlas starosty se zápisem do SR, dále výpis usnesení z VH a nesmí chybět celkem třikrát vypsána příloha k RL (viz.přílohy). Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny originály  podpisů a naleznete je na stránkách dh.cz nebo na našich okresních.
     Nezapomeňte kontakty na nové starosty včas nahlásit na OSH Karviná a dále, pokud došlo  ke změně správce evidence ve Vašem sboru, tuto skutečnost nahlaste na OSH Karviná.
     Doufám, že Vám tato informace pomůže k změnám, které možná v SDH nastaly. Pokud byste měli nějaký problém obraťte se na OSH Karviná.
       Děkuji
 
Tomáš STEFAN
starosta OSH Karviná
Dokumenty potřebné ke změně starosty SDH ke stažení:
 Příloha k registračnímu listu SH ČMS - SDH.
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku.
Výpis z usnesení Valné hromady SDH.
 
      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2017:
Veřejné vystupování hasičů - zásady vystupování hasičů na veřejnosti (pořadový výcvik)pdf ke stažení zde:
Informace k výměnám členských průkazů.
Formulář pro objednáni plastových průkazu ke stažení zde:
 
Materiály k daňovému přiznání a účetnictví v SDH:
Přiznání k dani z příjmu právnických osob po 2016 vyplněné vzor.
Daň z příjmu právnických osob.
Přilohy pro jednoduché účetnictví.
Přílohy pro jednoduché účetnictví vyplněný vzor.
Peněžní deník 2016.
Školení SDH účetnictví - prezentace.
Přednáška k daňovému přiznání - hodnocení více zde: