Prohlášení starosty SH ČMS k Valným hromadám sborů r.2020-2021

28.11.2020 09:28

Vážené členky a členové SH ČMS,

Vážené sestry a bratři,

přátelé.

 

Vzhledem k tomu, že probíhající koronavirová epidemie a s tím související přijatá vládní a ministerská opatření ovlivňují přípravu a průběh valných hromad sborů a okrsků SH ČMS, vydává starosta SH ČMS následující stanovisko:

  1. Konání valných hromad sborů a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění  vládou ČR přijatých opatření, vztahující se na předpokládanou účast členů a hostů na jednání dané valné hromady.
  2. Při přípravě  a samotném jednání postupovat dle materiálu schváleného SS OSH dne 25. 7. 2020 pod názvem „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021).“ Neprojednán zůstane pouze doporučený bod jednání „Informace o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů“.
  3. Dále dle lhůt určených příslušným OSH odeslat „Hlášení o činnosti za rok 2020“, projednané dle „rozvolňovacích podmínek“ vedením nebo výborem sboru, podepsané starostou sboru, s dodatečným projednáním na valné hromadě sboru.
  4. Taktéž dle lhůt určených příslušným OSH odvést na účet OSH za sbor příslušnou finanční částku (viz. stanovy SH ČMS Čl. 73, odst. 8).
  5. Dále splnit povinnost odevzdání účetních uzávěrek v zákonném termínu  s podpisem statutárního orgánu (povinnost platí bez výjimky).

Vážené hasičky a hasiči, sestry a bratři,

velmi nás mrzí, že daná situace komplikuje  váš osobní i profesní život a výrazně omezuje naše spolkové aktivity.

Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám podařilo s vaší pomocí, řešit drtivou většinu nástrah koronavirové epidemie, tak se nám bude dařit racionálně vyřešit i všechny další nesnáze, které současná doba přináší.

Počítáme opět s vaší pomocí, které si nesmírně vážíme a za kterou Vám upřímně děkujeme.

Jan Slámečka

      starosta SH ČMS v.r.

Schváleno SS OSH 25. července 2020
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2
Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021)
I. Valné hromady sborů
- valné hromady sborů musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2021
- organizační zajištění valných hromad sborů včetně delegování zástupců OSH, případně vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci příslušných výkonných výborů OSH
- výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2020“ byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby „Hlášení o činnosti OSH za rok 2020“ byla předána kanceláři SH ČMS nejpozději do 28. února 2021.
Na jednání valných hromad sborů doporučujeme mimo jiné:
a) projednat zprávu o činnosti sboru za rok 2020
b) projednat zaměření činnosti sboru na rok 2021
c) informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů tohoto jednání
d) podat informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2020
d) projednat cíle a záměry OSH pro rok 2021, do jehož působnosti sbor patří a tyto zapracovat do podmínek činnosti sboru v místě konání valné hromady
II. Valné hromady okrsků
- valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2021
- výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce výkonného výboru OSH
- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné nutné záležitosti, projednat stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání ve sboru (viz. bod. I.), s řešením problematiky daného okrsku
- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS a přijatých závěrech z tohoto jednáníSchváleno SS OSH 25. července 2020
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2
Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021)
I. Valné hromady sborů
- valné hromady sborů musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2021
- organizační zajištění valných hromad sborů včetně delegování zástupců OSH, případně vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci příslušných výkonných výborů OSH
- výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2020“ byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby „Hlášení o činnosti OSH za rok 2020“ byla předána kanceláři SH ČMS nejpozději do 28. února 2021.
Na jednání valných hromad sborů doporučujeme mimo jiné:
a) projednat zprávu o činnosti sboru za rok 2020
b) projednat zaměření činnosti sboru na rok 2021
c) informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů tohoto jednání
d) podat informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2020
d) projednat cíle a záměry OSH pro rok 2021, do jehož působnosti sbor patří a tyto zapracovat do podmínek činnosti sboru v místě konání valné hromady
II. Valné hromady okrsků
- valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2021
- výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce výkonného výboru OSH
- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné nutné záležitosti, projednat stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání ve sboru (viz. bod. I.), s řešením problematiky daného okrsku
- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS a přijatých závěrech z tohoto jednání

Schváleno SS OSH 25. července 2020

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021)

I. Valné hromady sborů

- valné hromady sborů musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2021

- organizační zajištění valných hromad sborů včetně delegování zástupců OSH, případně vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci příslušných výkonných výborů OSH

- výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2020“ byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby „Hlášení o činnosti OSH za rok 2020“ byla předána kanceláři SH ČMS nejpozději do 28. února 2021.

Na jednání valných hromad sborů doporučujeme mimo jiné:

a) projednat zprávu o činnosti sboru za rok 2020

b) projednat zaměření činnosti sboru na rok 2021

c) informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů tohoto jednání

d) podat informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2020

d) projednat cíle a záměry OSH pro rok 2021, do jehož působnosti sbor patří a tyto zapracovat do podmínek činnosti sboru v místě konání valné hromady

II. Valné hromady okrsků

- valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2021

- výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce výkonného výboru OSH

- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné nutné záležitosti, projednat stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání ve sboru (viz. bod. I.), s řešením problematiky daného okrsku

- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS a přijatých závěrech z tohoto jednání