Návrh pravidel soutěže M.L.O.K. na rok 2019 - 2020.

02.09.2019 15:56

Pravidla ligy „M.L.O.K.“ pro rok 2019/2020

Mládežnická Liga Okresu Karviná

I.

MLÁDEŽNICKÁ LIGA

Mládežnická liga okresu Karviná ( dále jen M.L.O.K. ) je seriálem soutěží organizovaným OORM okresu Karviná ve spolupráci se SDH okresu Karviná a pod záštitou OSH ČMS Karviná.

II.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Dle návrhu OORM a následného schválení výkonným výborem OSH ČMS Karviná, bude Mládežnická liga okresu Karviná (M.L.O.K.) probíhat paralelně s celostátní hrou Plamen. Pro tuto ligu budou platit stejné věkové kategorie jako pro disciplíny hry Plamen vydané pro daný soutěžní ročník. Informace o těchto věkových kategoriích naleznete na stránkách www.dh.cz v sekci mládeže. Termíny a čas konání soutěží 5.-12. kola M.L.O.K. budou zveřejněny vždy v kalendáři soutěží pro následující rok.

III.

TERMÍNY SOUTĚŽÍ M.L.O.K.  pro rok 2019/2020

 1. kolo               Rychvald                            7.9.2019               (8:30hod.)
 2. kolo               Vrbice                                  8.9.2019               (9:30hod.)
 3. kolo               Chotěbuz                            15.9.2019             (13:00hod.)
 4. kolo               Bohumín-Kopytov          28.9.2019             (8:30hod.)                         

 

IV.

RADA MLOKU

                Rada M.L.O.K. je složena ze zástupců okrskových aktivů okresu Karviná, a tudíž totožná se složením OORM Karviná. Rada M.L.O.K. má následující úkoly: vede evidenci výsledků jednotlivých soutěží, provádí celkové hodnocení seriálu M.L.O.K., dohlíží na dodržování pravidel M.L.O.K. a deleguje zástupce na jednotlivé soutěže seriálu M.L.O.K.

V.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

M.L.O.K. se rozumí seriál soutěží, na kterém jsou jednotlivá družstva podle umístění v soutěži ohodnocena body dle předem daného bodového hodnocení. Celkový počet takto získaných bodů na jednotlivých soutěžích určí vítěze mládežnické ligy. Jednotlivých pohárových soutěží seriálu M.L.O.K. se mohou účastnit nejen družstva okresu Karviná, ale i družstva z jiných okresů, pro která budou platit stejná pravidla, avšak body ze soutěží se nebudou započítávat do seriálu soutěží M.L.O.K. Přihlášení k účasti na M.L.O.K. musí být nejpozději den před konáním první soutěže seriálu, a to na e-mailovou adresu janca.urbancova@seznam.cz nebo na první konané soutěži osobně. Celkové hodnocení v M.L.O.K. je podmíněno účastí daného SDH v podzimním kole cs. hry Plamen v roce 2019 nebo v jarním kole 2020. Družstvo tvoří nejméně 5-ti členný kolektiv MH bez rozlišení pohlaví, splňující věkové podmínky pro daný ročník. K provedení disciplín má pouze jeden pokus. V případě více jak 10 členů kolektivu, může vedoucí tento kolektiv rozdělit na dvě družstva. Pokud dojde k doplnění družstva o člena z jiného SDH (tak max. 2 členů), musí být tato skutečnost nahlášena ihned při nástupu družstev před zahájením soutěže (název SDH, jméno soutěžícího popř. startovní číslo). Takto doplněný člen může soutěžit za druhé SDH jen v případě, že družstvo nemá dostatečný počet svých členů k plnění dané disciplíny, která vyžaduje větší počet členů než 5. Na každé soutěži zařazené do M.L.O.K. musí mít soutěžící s sebou členské průkazy SH ČMS s fotografií (pokud z jakéhokoliv důvodu jednotlivec či družstvo průkaz nemá, o účasti v soutěži rozhodne velitel soutěže). Pořadatel je oprávněn provádět kontrolu průkazu kdykoliv v průběhu soutěže. Při plnění disciplín (s výjimkou disciplín „uzlová štafeta a ZPV“) je každý soutěžící povinen být vybaven ochrannou přilbou, řádně připevněnou na hlavě.

Na M.L.O.K. se vztahují následující ustanovení směrnice hry PLAMEN platné od 1. 9. 2016, včetně případných dodatků a výkladu směrnic, krom změn uvedených v této směrnici, nebo v propozicích jednotlivých pohárových soutěží:

- Kategorie

- Práva a povinnosti soutěžících

- Práva a povinnosti vedoucích a trenérů

- Porušení kázně

- Starty

- Sportovní disciplíny mladých hasičů

VI.

POŘÁDAJÍCÍ SDH

Soutěže jsou pořádány v rámci pohárových soutěží MH v daných SDH. Za přípravu a průběh soutěže odpovídá pořádající SDH. Do 14 dnů před konáním soutěže  je pořádající SDH povinno zaslat pozvánku na soutěž (osobně, emailem, poštou) s uvedením termínu, hodiny a disciplín, včetně případných úprav pravidel a dále, že soutěž je zařazena do seriálu M.L.O.K. Pokud se stane, že SDH z jakéhokoliv důvodů není schopno zajistit pořádání soutěže v daném termínu, musí uskutečnit soutěž v termínu náhradním, případně zajistit náhradního pořadatele soutěže. O této skutečnosti je povinen organizátor včas informovat všechny družstva přihlášené do M.L.O.K. Před soutěží na nástupu je povinnost představit velitele soutěže, hlavní rozhodčí a rozhodčí jednotlivých disciplín. Tito rozhodčí musí mít odpovídající kvalifikaci pro rozhodování v soutěžích pro mládež. Velitel soutěže zodpovídá za přípravu a celkový průběh soutěže, kontroluje plnění jednotlivých disciplín.  Rozhodčí jednotlivých disciplín jsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu a veliteli soutěže. Odpovídají za řádné plnění jednotlivých disciplín. Přijímají protesty a předávají je hlavnímu rozhodčímu či veliteli soutěže. Velitel soutěže a rozhodčí se řídí směrnicemi PLAMEN vydanými 1.9.2016 a platnými dodatky vydanými po tomto datu. Po skončení každé soutěže musí být výsledková listina soutěže zaslána nejpozději do tří dnů od ukončení soutěže na emailovou adresu bulavarene@seznam.cz ke zpracování.  Pořadatel je povinen zajistit možnost měření soutěžního materiálu užitého jednotlivými družstvy.

VII.

PROTESTY

Protest proti porušení pravidel (Směrnic hry Plamen) podává vždy pouze vedoucí družstva písemně rozhodčímu disciplíny do 10 minut od ukončení pokusu nebo 10 minut od ukončení disciplíny. Hlavnímu rozhodčímu popřípadě veliteli soutěže dává protest SDH před zahájením první disciplíny, pokud se sporná otázka týká účasti družstva nebo jednotlivce, nebo do 10 minut od zveřejnění oficiálních výsledků.

VIII.

DISCIPLÍNY

Pořadatel soutěže do bodování soutěží seriálu M.L.O.K.  zahrne dvě z následujících  disciplín:

 • Požární útok PLAMEN
 • Štafeta 4 x 60 m
 • Štafeta CTIF
 • Požární útok s překážkami CTIF
 • Štafeta požárních dvojic
 • Uzlová  štafeta – organizátor uvede v pozvánce přesná pravidla, dle kterých bude disciplína probíhat a jakým způsobem bude hodnocena
 • Závod požárnické všestrannosti

                Pořadatel je oprávněn uspořádat navíc jiné libovolné disciplíny, které však nebudou zahrnuty do bodování M.L.O.K. Rada M.L.O.K. doporučuje uspořádat disciplíny dle pravidel hry PLAMEN, platných od 1.9.2016.  V případě odlišností od Směrnice hry Plamen je organizátor povinen seznámit účastníky ligy s průběhem disciplín a jejím hodnocením již v pozvánce na danou soutěž.

IX.

KATEGORIE

V seriálu M.L.O.K. soutěží družstva v kategorii STARŠÍCH I MLADŠÍCH ŽÁKŮ, jejichž rok narození odpovídá dané věkové kategorii zveřejněné na stránkách www.dh.cz pro daný ročník hry Plamen. Kategorie starších žáků může být doplněna členy z kategorie žáků MLADŠÍCH.

X.

BODOVÉ HODNOCENÍ

                Každá disciplína je hodnocená samostatně a zúčastněné družstvo má navíc bonus 2 body za účast v daném kole M.L.O.K..           

Umístění                                            Počet bodů + 2 body za účast                  

1.místo                                                14 bodů                                                            

                                               2.místo                                                11 bodů                              

3.místo                                                9  bodů                               

                                               4.místo                                                7 bodů                                

                                            5.místo                                                6 bodů                                

                                            6.místo                                                5 bodů                                

                                            7.místo                                                4 bodů                                

                                            8.místo                                                3 body                                

                                            9.místo                                                2 body                                

                                            10.místo a níže                                1 bod                                   

Každému družstvu se pro závěrečné hodnocení započítává 10 nejlepších výsledků (tzn. že z celkových konaných dvanácti kol se družstvu 2 nejhorší výsledky odečítají  i s body za účast).

XI.

ZÁVĚR

Vyhodnocení seriálu M.L.O.K. proběhne vždy na posledním kole M.L.O.K. po jeho ukončení. Jakékoliv nevhodné či nesportovní chování soutěžících či vedoucích družstev může být postihováno vyloučením z daného kola soutěže. S těmito pravidly budou seznámena všechna družstva přihlášená do M.L.O.K. pro daný soutěžní rok.

 

Tento návrh směrnic a pravidel bude schválen výkonným výborem OSH ČMS Karviná

dne 11. září 2019.

 

           Mgr. Jana Urbancová

                                                                                                              Vedoucí OORM OSH ČMS Karviná