Shromáždění představitelů SDH v roce 2017.

11.11.2017 10:48

Všem starostům SDH, členům VV OSH Karviná, členům OKRR Karviná, starostovi KSH MSK, 

řediteli HZS ÚO Karviná, všem ZH Karviná

 

                                                                                          Karviná, dne 10 .11.2017

P  O  Z  V Á  N  Í

na shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Karviná, které se koná:

25. listopadu 2017 (sobota)

v HZ Karviná Hranice

od 08.30 hod bude zahájena prezence.

Vlastní jednání bude začínat v 09.00 hod

Program jednání:

1./    Zahájení

2./   Volba návrhové, mandátové a volební komise

3./    Zpráva o činnosti výkonného výboru OSH ČMS Karviná

4./    Zprávy vedoucích okresních odborných rad

5./    Zpráva OKRR

6./    Zpráva aktivu zasloužilých hasičů

7./    Stav členské základny   k  1. 10.  2017

8./    Zpráva mandátové komise

9./    Volba náměstka starosty OSH ČMS Karviná

10./   Čerpání rozpočtu za rok  2016,průběžné čerpání rozpočtu za 

        ½ r.2017

11./    Návrh rozpočtu na rok 2018

12./    Vyhodnocení akcí v roce 2017

13./   Diskuse

14./   Návrh na usnesení

14./   Závěr jednání

 

      Vzhledem k závažnosti jednání je Vaše účast na Shromáždění velmi nutná. Pokud se přesto nebudete moci jednání zúčastnit, zabezpečte účast svého zástupce s plnou mocí. Jednání se zúčastní za každý Sbor pouze jeden představitel nebo jeho zástupce s platnou plnou mocí. Pokud se z Vážných důvodů nemůžete jednání zúčastnit, sdělte to prosím emailem nebo telefonicky na OSH Karviná do dne 19.11.2017.

     Doporučujeme účast v hasičském stejnokroji. Cestovní náklady budou uhrazeny na místě, refundace mzdy není možná.

 

            S pozdravem

 

                                                                                                           Tomáš STEFAN

                                                                                                      starosta OSH ČMS Karviná