Březen měsíc PO v okrese Karviná v roce 2018.

13.02.2018 09:14

Všem SDH a okrskovým aktivům

okresu Karviná

 

Akce : Březen – měsíc požární ochrany – 2018

 

            Tato akce nenahrazuje celoroční činnost na úseku prevence, pozitivně však přispívá k preventivní a výchovné činnosti v jarním období. Doporučujeme  SDH a OA připravit vlastní souhrn preventivních opatření podle místních podmínek a dohodnout jejich provádění se starosty obcí a měst.

 

            Základní zásady požární  prevence, ochrany životního prostředí a ochrany obyvatel :

 

 1. Pro rychlý a účinný zásah požárních jednotek u požárů , nehod či havárií:
 • provést řádný úklid a potřebnou údržbu hasičských zbrojnic, prověřit požární techniku, výstroj a výzbroj a  zajistit jejich řádnou  údržbu
 • provést prověrku hydrantů a jiných vodních zdrojů určených k požárním zásahům
 • prověřit správnou funkci ohlašoven požárů a prostředků k vyhlášení poplachu, trvat na urychleném odstranění zjištěných závad a nedostatků

 

 1. Souhrn preventivě výchovných opatření:
 • provést námětová cvičení, případně jiné ukázky z činnosti
 • organizovat dny otevřených dveří hasičských zbrojnic, výstavky, besedy s mládeží a občany, relace v místním či závodním rozhlase, články v tisku, kde mimo jiné poukazovat na práci členů SDH, na porušování požárních předpisů atp.
 • zajistit řádnou výzdobu skříněk SDH a OA
 • propagovat soutěž dětí a mládeže ve výtvarné a literární soutěži „Požární  ochrana očima dětí“,   na požádání poskytnout potřebnou pomoc školám,  zapojit mladé hasiče do této soutěže (pro SDH, které pracují s mládeží je metodický pokyny k této soutěži na stránkách OSH Karviná, i s hodnotící tabulkou)
 • provádět preventivně výchovnou činnost žáků na ZŠ, v domovech seniorů, poukazovat na bezpečné používání spotřebičů paliv, komínů a nutnost dodržování termínů jejich kontrol (preventivě výchovnou činnost provádět nadále i v průběhu celého roku)

 

 1. Preventivní požární kontroly v rodinných domcích, obytných domech a provozovnách   provádět jen na podnět a požádání obcí, nebo po dohodě s občany či OSVČ, nabízet své odborně proškolené členy obecním úřadům ke kontrole dokumentace a zabezpečení PO v obci

  

 1. Vyhodnocení akce „Březen – měsíc PO 2018“ proveďte na přiložené tabulce a vraťte na OSH ČMS Karviná                                                               

 

     do 16. dubna 2018

Termín prosím dodržte!!!

 

 

                Strnadel Milan                                                                                        Tomáš Stefan

             vedoucí OOR prevence                                                                           starosta OSH ČMS Karviná

 

Další podrobné informace k akci najdete zde: